Triedenie komunálneho odpadu na Slovensku

Tvoj Eko Status > Triedenie komunálneho odpadu na Slovensku

Back To Homepage

Prečo je potrebné triediť odpad?  

Pri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť. Znižujeme tak množstvo odpadu ukladaného na skládku, čo má priaznivejší dopad na životné prostredie. Nevytriedený odpad nikto za nás neprebere – putuje rovno na skládku a nám občanom sa tak zvyšujú poplatky za odpad.

Ako si teda vedieme?

Medzi rokmi 2017 a 2018 sa recyklácia komunálneho odpadu zvýšila na Slovensku z 30 na 36 percent. Podiel skládkovania sa znížil zo 61 na 55 percent. Znie to tak, že viac recyklujeme a menej skládkujeme. Čo sa však ukrýva za týmito číslami?

Zlepšenie recyklácie

Inštitút environmentálnej politiky (pozn. nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR) vidí za týmto zlepšením najmä skvalitnenie vykazovania miery recyklácie.

Mierne zvýšenie skládkovania

Zlou správou, ktorú prinášajú absolútne čísla, je mierny nárast zmesového odpadu a skládkovania. Podľa Štatistického úradu SR množstvo zmesového komunálneho odpadu vzrástlo z 1,025 milióna ton v roku 2017 na 1,026 milióna ton v roku 2018.

Komunálny odpad v rokoch 2017 a 2018. Zdroj: Štatistický úrad SR

Logickým záverom je skutočnosť, že rastie množstvo tých komunálnych odpadov, ktoré vznikajú alebo sa zbierajú oddelene, pričom nemusí vôbec ísť len o nárast separovaného zberu odpadov, ktoré sa recyklujú.

Odpadové štatistiky všetkých krajín Únie sú verejne dostupné a už na prvý pohľad zaujme jeden fakt – čím je krajina bohatšia (vyššie HDP), tým je vyššia tvorba komunálneho odpadu.

Zdroje:

IEP
EURACTIV.sk
Štatistický úrad SR